Statut od 15. prosinca 2017.

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine” broj 74/14 i 70/17), na sjednici Skupštine Kluba ljubitelja Gilberta Keitha Chestertona, održanoj 15. prosinca 2017. donesen je

STATUT 

KLUBA LJUBITELJA

GILBERTA KEITHA CHESTERTONA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Klub ljubitelja Gilberta Keitha Chestertona (u daljnjem tekstu: Klub) je udruga građana osnovana radi unapređivanja, proučavanja, istraživanja i publiciranja književnog stvaralaštva Gilberta Keitha Chestertona. Ovim Statutom reguliraju se odredbe o: nazivu, sjedištu i zastupanju Kluba; izgledu pečata Kluba; ciljevima i područjima djelovanja, sukladno ciljevima Kluba; djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi Kluba; načinu osiguranja javnosti djelovanja Kluba; uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima Kluba, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Kluba, međusobnim pravima i obvezama Kluba i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja Kluba, imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom Kluba; postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba, te drugim pitanjima od značaja za Kluba.

 

Članak 2.

Puni naziv Kluba: KLUB LJUBITELJA GILBERTA KEITHA CHESTERTONA.

Skraćeni je naziv: CHESTERTON.

Sjedište Kluba je u Zagrebu, Četvrte poljanice 8.

Klub djeluje na području Republike Hrvatske. Klub je pravna osoba.

 

Članak 3.

Klub ljubitelja Gilberta Keitha Chestertona je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

Klub ljubitelja Gilberta Keitha Chestertona je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 4.

Udrugu zastupa Predsjednik i Glavni tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

II. CILJEVI I PODRUČJA DJELOVANJA UDRUGE

Članak 5.

Klub je osnovan s ciljem:

– poticanja proučavanja i istraživanja književnog stvaralaštva Gilberta Keitha Chestertona,

– okupljanja znanstvenika i drugih zainteresiranih osoba koje se bave književnim stvaralaštvom Gilberta Keitha Chestertona,

– poticanja studenata i mladih znanstvenika i stručnjaka da se bave književnim stvaralaštvom Gilberta Keitha Chestertona,

– uspostavljanja i razvijanja suradnji s drugim istovrsnim i sličnim asocijacijama i udrugama te drugim organizacijama u zemlji i inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Kluba

– pokretanje “Istražiteljskog kluba” po uzoru na istoimeno okupljalište pisaca detektivskih romana u Velikoj Britaniji.

Područje djelovanja Kluba je obrazovanje, znanost i istraživanje te kultura i umjetnost.

 

Članak 6.

Kako bi ostvario ciljeve iz članka 6. ovoga Statuta Klub se bavi sljedećim djelatnostima:

– organizira savjetovanja, predavanja, seminare, tribine i druge skupove iz područja književnog stvaralaštva Gilberta Keitha Chestertona,

– povezuje te znanstveno i profesionalno usavršava svoje članove,

– osmišljava te samostalno i u suradnji s drugim institucijama provodi znanstvena istraživanja te znanstveno-stručne projekte iz područja književnog stvaralaštva Gilberta Keitha Chestertona,

– znanstveno i stručno surađuje s domaćim i inozemnim te međunarodnim strukovnim udrugama, znanstveno-istraživačkim i drugim organizacijama i tijelima, te se učlanjuje u domaće i međunarodne strukovne udruge i druge oblike stručnog i znanstveno-istraživačkog povezivanja,

– izdaje znanstveno-stručne časopise te druge povremene publikacije,

– izdaje knjige Gilberta Keitha Chestertona,

– prikuplja i obrađuje rukopise, podatke i razne druge informacije, te prikuplja podatke, knjige, časopise i drugu građu o književnog stvaralaštva Gilberta Keitha Chestertona

 

Članak 7.

Djelovanje Kluba je javno. Javnost djelovanja Kluba ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

– pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim, izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan  način,

– putem medija.

 

III. ČLANSTVO U KLUBU

Članak 8.

Članom Kluba može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.

Klub ima redovne, pridružene i počasne članove.

Redovni članovi su osobe koje aktivno i kontinuirano sudjeluju u svim programima i aktivnostima Kluba, pridruženi članovi su osobe koje povremeno sudjeluju u pojedinim programima Kluba, a počasni članovi su osobe posebno zaslužne za razvoj Kluba.

 

Članak 9.

Članom Kluba se postaje odlukom Skupštine.

Popis članova vodi Glavni tajnik Kluba i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, adresi stanovanja, broju telefona, mail adresi, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Kluba, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u Klubu.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 10.

Visinu članarine određuje Skupština.

 

Članak 11.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

– bavljenje aktivnostima Kluba,

– sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba (samo redovni članovi),

– čuvanje i podizanje ugleda Kluba,

– čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,

– plaćanje članarine (osim počasnih članova)

 

Članak 12.

Članstvo u Klubu prestaje:

– dragovoljnim istupom,

– neplaćanjem članarine,

– isključenjem.

Članu prestaje članstvo u Klubu bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Predsjednik ukoliko član djeluje protivno Statutu Kluba odnosno ako ne izvršava preuzete obveze ili ako prouzroči štetu Kluba. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Kluba.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Kluba o isključenju je konačna.

 

Članak 13.

Klub se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 14.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Kluba. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Klubom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Klubu kako bi riješio spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Klub podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

V. TIJELA KLUBA

Članak 15.

Tijela Kluba su:

– Skupština

– Predsjednik

– Glavni tajnik

 

SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redovni članovi Kluba: redovni članovi fizičke osobe i redovni članovi predstavnici pravnih osoba.

 

Članak 17.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Kluba na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 redovnih članova Kluba.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima Kluba, sjednicu Skupštine saziva jedna od zadnjih osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 18.

Skupštinu Kluba saziva zadnji predsjednik upisan u Registar udruga.

 

Članak 19.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Kluba. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i jedan ovjerovitelj, koji se trajno čuva u arhivi Kluba.

 

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina redovnih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih redovnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

 

Članak 21.

Skupština Kluba:

– utvrđuje politiku rada Kluba,

– usvaja statut Kluba i njegove izmjene i dopune,

– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

– usvaja godišnje financijsko izvješće,

– donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba,

– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti

– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

– bira i razrješava Predsjednika i Glavnog tajnika

– bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu

– imenuje i opoziva likvidatora Kluba,

– daje smjernice za rad Kluba,

– odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba,

– odlučuje o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine Kluba,

– donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),

– odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

 

PREDSJEDNIK

Članak 22.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Kluba.

Predsjednika Kluba bira Skupština Kluba na mandat od četiri godine.

 

Članak 23.

Predsjednik:

– zastupa Kluba,

– saziva Skupštinu Kluba,

– rukovodi radom Skupštine Kluba,

– vodi poslove Kluba sukladno odlukama skupštine

– odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

– utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,

– brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba,

– upravlja imovinom Kluba,

– podnosi izvješća o radu Kluba Skupštini Kluba,

– brine se o upoznavanju javnosti s radom Kluba,

– sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Kluba.

 

Članak 24.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Kluba.

Predsjednik podnosi Skupštini Kluba godišnje izvješće o svom radu.

 

GLAVNI TAJNIK

Članak 25.

Glavnog tajnika Kluba bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Klubu.

Glavni tajnik Kluba vodi popis članova.

 

Članak 26.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba Skupština/Predsjednik mogu osnovati stalna i povremena povjerenstva ili druga radna tijela Kluba.

Odlukom o osnivanju povjerenstava ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

VI. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 27.

Imovinu Kluba čine:

– novčana sredstva koja je Kluba stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima

– novčana sredstva koja Klub stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Kluba iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora

– nekretnine i pokretne stvari Kluba,

– druga imovinska prava.

Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i za obavljanje djelatnosti određenih statutom Kluba, u skladu sa zakonom.

 

Članak 28.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Kluba podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 29.

Klub prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Kluba preostala imovina će pripasti udruzi, ustanovi ili zakladi istih ili sličnih ciljeva temeljem odluke Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja redovnih članova Skupštine Kluba.

 

Članak 30.

Likvidatora Kluba imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator zastupa Kluba u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz registra udruga.

 

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja redovnih članova Skupštine Kluba nakon provedene rasprave.

 

Članak 32.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.

Tumačenje drugih akata Kluba daje Predsjednik Kluba.

 

U Zagrebu, 15. prosinca 2017. godine.

Hrvoje Mirković

predsjednik Kluba