Statut Hrvatskog instituta za istraživanje islamskog nasljeđa u hrvatskoj književnosti

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine” broj 74/14 i 70/17), na sjednici Skupštine Hrvatskog instituta za istraživanje islamskog nasljeđa u hrvatskoj književnosti, održanoj 19. rujna 2017. donesen je

STATUT
HRVATSKOG INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE ISLAMSKOG NASLJEĐA
U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatski institut za istraživanje islamskog nasljeđa u hrvatskoj književnosti (u daljnjem tekstu: Institut) je udruga građana osnovana radi unapređivanja, proučavanja i istraživanja u znanstvenoj disciplini islamskog nasljeđa u hrvatskoj književnosti. Ovim Statutom reguliraju se odredbe o: nazivu, sjedištu i zastupanju Instituta; izgledu pečata Instituta; ciljevima i područjima djelovanja, sukladno ciljevima Instituta; djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi Instituta; načinu osiguranja javnosti djelovanja Instituta; uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima Instituta, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Instituta, međusobnim pravima i obvezama Instituta i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja Instituta, imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom Instituta; postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Instituta, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Instituta, te drugim pitanjima od značaja za Institut.

Članak 2.

Puni naziv Instituta: HRVATSKI INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE ISLAMSKOG NASLJEĐA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI.
Skraćeni je naziv: HIZIN.
Sjedište Instituta je u Zagrebu, Četvrte poljanice 8.
Institut djeluje na području Republike Hrvatske. Institut je pravna osoba.

Članak 3.

Hrvatski institut za istraživanje islamskog nasljeđa u hrvatskoj književnosti je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
Hrvatski institut za istraživanje islamskog nasljeđa u hrvatskoj književnosti je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udrugu zastupa Predsjednik i Glavni tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II. CILJEVI I PODRUČJA DJELOVANJA UDRUGE

Članak 5.

Institut je osnovan s ciljem:
– poticanja proučavanja i istraživanja u znanstvenim disciplinama islamskog nasljeđa u hrvatskoj književnosti,
– okupljanja znanstvenika i drugih zainteresiranih osoba koje se bave islamskim nasljeđem u hrvatskoj književnosti i znanstvenim disciplinama koje proučavaju islamsko nasljeđe u hrvatskoj književnosti,
– poticanja studenata i mladih znanstvenika i stručnjaka da se bave islamskim nasljeđem u hrvatskoj književnosti,
– poticanja usavršavanja u znanstvenim disciplinama pripadnim islamskom nasljeđu u hrvatskoj književnosti,
– uspostavljanja i razvijanja suradnji s drugim istovrsnim i sličnim asocijacijama i udrugama te drugim organizacijama u zemlji i inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Instituta.
Područje djelovanja Instituta je obrazovanje, znanost i istraživanje te kultura i umjetnost.

Članak 6.

Kako bi ostvario ciljeve iz članka 6. ovoga Statuta Institut se bavi sljedećim djelatnostima:
– organizira savjetovanja, predavanja, seminare, tribine i druge skupove iz područja islamskog nasljeđa u hrvatskoj književnosti,
– povezuje te znanstveno i profesionalno usavršava svoje članove,
– osmišljava te samostalno i u suradnji s drugim institucijama provodi znanstvena istraživanja te znanstveno-stručne projekte iz područja islamskog nasljeđa u hrvatskoj književnosti,
– znanstveno i stručno surađuje s domaćim i inozemnim te međunarodnim strukovnim udrugama, znanstveno-istraživačkim i drugim organizacijama i tijelima, te se učlanjuje u domaće i međunarodne strukovne udruge i druge oblike stručnog i znanstveno-istraživačkog povezivanja,
– izdaje znanstveno-stručne časopise te druge povremene publikacije,
– izdaje knjige književnika s područja islamskog nasljeđa u hrvatskoj književnosti,
– prikuplja i obrađuje rukopise, podatke i razne druge informacije, te prikuplja podatke, knjige, časopise i drugu građu o islamskom nasljeđu u hrvatskoj književnosti

Članak 7.

Djelovanje Instituta je javno. Javnost djelovanja Instituta ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:
– pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Instituta i značajnim događajima, pisanim, izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
– putem medija.

III. ČLANSTVO U INSTITUTU

Članak 8.

Članom Instituta može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.
Institut ima redovne, pridružene i počasne članove.
Redovni članovi su osobe koje koje aktivno i kontinuirano sudjeluju u svim programima i aktivnostima Instituta, pridruženi članovi su osobe koje povremeno sudjeluju u pojeidnim programima Instituta, a počasni članovi su osobe posebno zaslužne za razvoj Instituta.

Članak 9.

Članom Instituta se postaje odlukom Skupštine.
Popis članova vodi Glavni tajnik Instituta i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, adresi stanovanja, broju telefona, mail adresi, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Institutu, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u Institutu.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 10.

Visinu članarine određuje Skupština.

Članak 11.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:
– bavljenje aktivnostima Instituta,
– sudjelovanje u upravljanju poslovima Instituta (samo redovni članovi),
– čuvanje i podizanje ugleda Instituta,
– čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
– plaćanje članarine (osim počasnih članova)

Članak 12.

Članstvo u Institutu prestaje:
– dragovoljnim istupom,
– neplaćanjem članarine,
– isključenjem.

Članu prestaje članstvo u Institutu bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz Instituta donosi Predsjednik ukoliko član djeluje protivno Statutu Instituta odnosno ako ne izvršava preuzete obveze ili ako prouzroči štetu Institutu. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Instituta.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Instituta o isključenju je konačna.

Članak 13.

Institut se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 14.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Instituta. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Institutom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Institutu kako bi riješio spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Institut podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

V. TIJELA INSTITUTA

Članak 15.

Tijela Instituta su:
– Skupština
– Predsjednik
– Glavni tajnik

SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Institutom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redovni članovi Instituta: redovni članovi fizičke osobe i redovni članovi predstavnici pravnih osoba.

Članak 17.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Instituta na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 redovnih članova Instituta.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Instituta, sjednicu Skupštine saziva jedna od zadnjih osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 18.

Skupštinu Instituta saziva zadnji predsjednik upisan u Registar udruga.

Članak 19.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Instituta. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i jedan ovjerovitelj, koji se trajno čuva u arhivi Instituta.

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina redovnih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih redovnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 21.

Skupština Instituta:
– utvrđuje politiku rada Instituta,
– usvaja statut Instituta i njegove izmjene i dopune,
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
– usvaja godišnje financijsko izvješće,
– donosi druge akte i odluke važne za rad Instituta,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
– bira i razrješava Predsjednika i Glavnog tajnika
– bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu
– imenuje i opoziva likvidatora Instituta,
– daje smjernice za rad Instituta,
– odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Instituta,
– odlučuje o prestanku rada Instituta i raspodjeli preostale imovine Instituta,
– donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),
– odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

PREDSJEDNIK

Članak 22.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Instituta.
Predsjednika Instituta bira Skupština Instituta na mandat od četiri godine.

Članak 23.

Predsjednik:
– zastupa Instituta,
– saziva Skupštinu Instituta,
– rukovodi radom Skupštine Instituta,
– vodi poslove Instituta sukladno odlukama skupštine
– odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
– utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
– brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Instituta,
– upravlja imovinom Instituta,
– podnosi izvješća o radu Instituta Skupštini Instituta,
– brine se o upoznavanju javnosti s radom Instituta,
– sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Instituta.

Članak 24.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Instituta.
Predsjednik podnosi Skupštini Instituta godišnje izvješće o svom radu.

GLAVNI TAJNIK

Članak 25.

Glavnog tajnika Instituta bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Institutu.
Glavni tajnik Instituta vodi popis članova.

Članak 26.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Instituta Skupština/Predsjednik mogu osnovati stalna i povremena povjerenstva ili druga radna tijela Instituta.
Odlukom o osnivanju povjerenstava ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

VI. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 27.

Imovinu Instituta čine:
– novčana sredstva koja je Instituta stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
– novčana sredstva koja Institut stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Instituta iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
– nekretnine i pokretne stvari Instituta,
– druga imovinska prava.
Institut može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i za obavljanje djelatnosti određenih statutom Instituta, u skladu sa zakonom.

Članak 28.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Instituta podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 29.

Institut prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Instituta preostala imovina će pripasti udruzi, ustanovi ili zakladi istih ili sličnih ciljeva temeljem odluke Skupštine.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Instituta dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja redovnih članova Skupštine Instituta.

Članak 30.

Likvidatora Instituta imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator zastupa Instituta u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Instituta do okončanja postupka likvidacije i brisanja Instituta iz registra udruga.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Statut Instituta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja redovnih članova Skupštine Instituta nakon provedene rasprave.

Članak 32.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Instituta.
Tumačenje drugih akata Instituta daje Predsjednik Instituta.

U Zagrebu, 19. rujna 2017. godine.

Hrvoje Mirković
predsjednik Instituta